Skjutbaneinstruktion

Generell skjutbaneinstruktion

SKJUTBANEINSTRUKTION FÖR SKJUTBANAN I LUNGRE, KOORDINATER: 63.203945, 14.805894

1. Banan
Banan ägs av Östersunds Kommun och disponeras av Republiken Jämtlands Praktiska Skyttar(RJPS). RJPS är ansluten till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF) och Försvarsubildarna(FöUTB).


2. Skjutbanechef
Pär P, e-post: skjutbanechef@rjps.se


3. Skyttar
Endast medlemmar i Republiken Jämtlands Praktiska Skyttar(RJPS), deltagare i öppna tävlingar samt organisationer eller enskilda som tillfälligt hyr banan äger rätt att vistas på skjutbanan. Gäster till medlemmar i ovanstående förening kan vid enstaka tillfällen vistas på banan i medlems sällskap.

Hörselskydd och skyddsglasögon är obligatoriskt att använda.

4. Tider
Tillåtna skjuttider: 

Måndag – fredag mellan klockan 07:00 - 22:00. 
Lördag & söndag samt helgdagar mellan klockan 09:00 - 22:00. 
Tillåtna skjuttider för tävlingsverksamhet är måndag - söndag samt helgdagar mellan klockan 07:00 - 22:00.


5. Vapen & ammunition

    Tillåtna vapen:
    Handeldvapen max 20 mm, hagel max kal.12.

    Förbjudet: 
    Hagelskytte mot flygande lerduva, stålhagel, spårljuskulor, pansarbrytande samt exploderande projektiler. 


6. Skjutplatser
Skjutning får ske inom varje avgränsat skjutområde (bay), som begränsas bakåt av en tänkt linje 5 meter bakom sidovallars slut.


7. Skjutriktningar
90° i sida räknat från centrum på främre kulfång.


8. Skjutledare
När två eller flera skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd till skjutledare och ha skjutledares ansvar. (Se SäkB 2015). Ensam skytt har själv skjutledaransvar. Skjutledare skall ha tillgång till mobiltelefon och till sjukvårdsutrustning i den högra containern.


9. Sjukvårdsutrustning
Sjukvårdsutrustning: Första förband finns i den högra containern. Ambulans tillkallas via Räddningstjänsten, telefon 112.

Adressen är Lungre skyttecentrum, koordinater: 63.203945, 14.805894


10. Mål och målplaceringar
Mål får placeras i avsedda hållare eller i kulfånget.

        A. Övre kant på målet och kulfångets ovandel placeras enligt tabell 2:3 sid 8 SäkB 2015.

        B. Målen får aldrig placeras längre från vallens bas än enligt punkt A, om inte fullgod projektiluppfångande anordning placeras bakom mål, eller att målmaterialet består av papp, masonit eller kanalplast. Projektilen måste dock träffa kulfång.

Kortast tillåtna skjutavstånd på plåtmål: Enligt kap. 3.2.5 SäkB 2015. Splitterskydd skall användas enligt kap. 3.2.2 SäkB 2015. 
Lyft ovan kulfånget: Vid banskytte är det inte tillåtet att rikta vapnet över tavlans övre kant. Vid fältskytte är det inte tillåtet att rikta vapnet över kulfånget. Vid dynamisk skytte räknas vallens övre kant som DQ-gräns om pekfingret är innanför varbygeln

11. Ordningsföreskrifter
All form av alkohol- eller annan droganvändning i samband med hantering av vapen och ammunition är förbjuden.
Brännbart avfall, typ förbrukad målmateriel m.m., kastas i för ändamålet rätt soptunna.
Städning och hylsplockning är obligatoriskt efter skytte.


12. Olycksfall
Olycksfall och incidenter skall omedelbart rapporteras till skjutbanechefen.


13. Övrigt
Övergripande frågor beträffande säkerheten på banan tillställs skjutbanechefen. Frågor som ej berör säkerheten tillställs föreningsstyrelsen vilka kan nås på e-postadressen info@rjps.se.
Denna instruktion gäller allt skytte på banan i Lungre. Brott mot föreskrifterna i instruktionen eller i SäkB Civilt Skytte upplaga 2015 april ska rapporteras till skjutbanechefen. SäkB Civilt Skytte upplaga 2015 april finns tillgänglig på Internet.